Znakomite Wynagrodzenie

Ze względu na liczne prośby o jak najszybsze uruchomienie systemu, subskrybujesz system w wersji beta. W praktyce oznacza to nie w pełni funkcjonalny autoresponder. Pełna wersja systemu będzie dostępna w ciągu 45 dni.
Poinformujemy o tym przez e-mail.

Regulamin serwisu

§ 1. Definicje Regulaminu

 
Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
 
 1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprze-dażą subskrypcji.
 2. Administrator - Piotr Mosio Dream Team z siedzibą w Krakowie, 30-415, przy ul. Wadowickiej 6b lok.4, NIP 8711600738, REGON 852730919.
 3. System Znakomite Wynagrodzenie (w skrócie System) - zespół współpracujących ze sobą i stanowiących integralną całość elementów funkcjonalnych w tym: Wizytówka, Filmy i narzędzia do ich odtwarzania oraz Panel Administracyjny (część wewnętrzna Systemu, do której ma dostęp Użytkownik) zawierający min.: moduł do wysyłania mailingu i budowania list mailingowych, statystyki oglądnięć Filmów i aktywności użytkowników, Program Poleceń.
 4. Wizytówka - strona internetowa, sprofilowana pod Klienta, zawierająca w adresie jego imię i nazwisko jako subdomenę w wybranej przez niego w procesie skła-dania Zamówienia domenie głównej należącej do Administratora: perfekcyjny.biz, perfekcyjnybiznes.pl, znakomitewynagrodzenie.pl. Wizytówka stanowi stronę zewnętrzną systemu i zawiera: informacje o użytkowniku, zdjęcie, Filmy oraz informacje kontaktowe.
 5. Klient (Użytkownik) – podmiot nabywający Licencję, którym może być zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art 43(1) kodeksu cywilnego.
 6. Licencja - czasowe prawo do dostępu i użytkowania Systemu, w tym Wizytówki - na warunkach i w zakresie wskazanych w niniejszym Regulaminie i Ofercie.
 7. Okres Rozliczeniowy – okres korzystania przez Klienta z Licencji, za który pobierana jest opłata abonamentowa (Abonament). Okres Rozliczeniowy wynosi 30 dni pod warunkiem, iż w takim okresie czasu liczba Rekordów nie będzie większa niż 100. Przekroczenie stu Rekordów przed upływem 30 dnia danego Okresu Rozliczeniowego, powoduje rozpoczęcie nowego Okresu Rozliczeniowego, począwszy od dnia, w którym to przekroczenie nastąpiło. Okres Rozliczeniowy może ulec skróceniu również w sytuacji zablokowania Klientowi dostępu do Systemu z powodu nie uregulowania w terminie Abonamentu.
 8. Rekord: zapis w bazie danych (widoczny przez Klienta w Panelu Administarcyjnym), dokonany poprzez wypełnienie pól okna pojawiającego się w przeglądarce internetowej przy pierwszej próbie odtworzenia dowolnego Filmu, wymagający podania imienia oraz adresu e-mail, przez odwiedzającego Wizytówkę i kliknięcie w przycisk „Oglądaj”. Rekord jest zapisywany tylko raz dla danej przeglądarki internetowej w cookies (informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Oglądanie Filmów po zapisaniu informacji w cookies nie powoduje zliczania kolejnych Rekordów.
 9. Subskrypcja – uprawnienie Klienta do korzystania z Licencji w danym Okresie Rozliczeniowym.
 10. Strona Sprzedażowa (w skrócie SS) - serwis internetowy prowadzony przez Administratora w domenie www.znakomitewynagrodzenie.pl umożliwiający na-bycie Licencji.
 11. Program Poleceń (w skrócie PP) - funkcjonalność Systemu, umożliwiająca Klientowi bezpłatne korzystanie z Subskrypcji w sytuacji doprowadzenia do na-bycia Licencji przez minimum 5 (słownie: pięciu) osób, które nie złożyły wcześniej Zamówienia. Szczegóły PP znajdują się w dalszej części Regulaminu.
 12. Filmy - filmy, pt.: „Co bogaci kupują w dniu wypłaty”, „Znakomite Wynagrodzenie” oraz zbiór ośmiu filmów pod wspólną nazwą „Najczęściej zadawane pytania”.
 13. Umowa – umowa cywilnoprawna obowiązująca na czas nieokreślony, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Licencji.
 14. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Licencji na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz Ofertą zamieszczoną na Stronie Sprzedażowej, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję subskrypcję teraz” znajdującego się w treści SS i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 15. Gwarancja Satysfakcji (GS) - prawo pisemnego odstąpienia od Umowy przez Klienta w okresie do 21 dni od daty jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia, skutkujące zwrotem przez Administratora opłaconego w tym okresie Abonamentu na konto bankowe, z którego Klient dokonał płatności.
 16. Oferta – zamieszczone na Stronie Sprzedażowej warunki nabycia i korzystania z Licencji.

§ 2. Przepisy ogólne

 
 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Licencji przez Administratora za pośrednictwem Strony Sprzedażowej.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Strony Sprzedażowej poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem i Stroną Sprzedażową to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą: JavaScript, Flash i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu i Strony Sprzedażowej, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 6. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Systemu i Strony Sprzedażowej.
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awa-riach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane w stopce Strony Sprzedażowej.

§ 3. Zawarcie umowy i dostawa

 
 1. Zamówienie można złożyć poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję subskrypcję teraz” znajdującego się na Stronie Sprzedażowej i następnie wypełnienie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal i Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 4. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zapewnienie możliwości korzystania z Licencji następuje po otrzymaniu przez Administratora kwoty Abonamentu za pierwszy Okres Abonamentowy, której zapłaty Klient dokonuje po wybraniu sposbu płatności i przekierowaniu na stronę operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności link umożliwiający korzystanie z Licencji zostaje wy-słany automatycznie i natychmiast, lub – w przypadku awarii systemu – ręcznie w ciągu 2 dni roboczych, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia.
 7. Faktura, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności, zostaje wysłana, za zgodą Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia do 7 dni.
 8. W trakcie trwania Umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty Abonamentu za kolejne Okresy Rozliczeniowe, w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 9. Administrator będzie każdorazowo informował Klienta, poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na podany przez niego adres, o zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego i konieczności uiszczenia Abonamentu za kolejny Okres Abonamentowy.
 10. W razie zwłoki w zapłacie Abonamentu za dany Okres Rozliczeniowy przekraczającej 7 dni, Administrator będzie uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Systemu, przy czym w takiej sytuacji opłata abonamentowa za ten Okres Rozliczeniowy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu, w którym Klient mógł korzystać z Licencji przed zablokowaniem mu dostępu do Systemu. Z chwilą zablokowania dostępu do Systemu, nastąpi również zakończenie Okresu Rozliczeniowego, za który Klient nie uregulował Abonamentu w terminie. O wysokości zaległej opłaty abonamentowej za skrócony w ten sposób Okres Abonamentowy, Klient zostanie powiadomiony przez Administratora w odrębnej wiadomości poczty elektronicznej.
 11. Odblokowanie dostępu do Systemu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty pełnej kwoty Abonamentu za kolejny Okres Rozliczeniowy.
 12. Zarówno Administrator jak i Użytkownik mają prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 (słownie: czternasto) dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności podawania przyczyn wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać dokonane na piśmie lub poprzez przesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie pocztą elektroniczną na adresy podane przez strony Umowy.

§ 4. Program poleceń

 
 1. Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego paragrafu następujące znaczenie:
  1. Klient Polecający (w skrócie KP) - Klient polecający innym potencjalnym użytkownikom nabycie Licencji poprzez link lub kod, znajdujący się w Panelu Administracyjnym oraz stopce jego Wizytówki.
  2. Klient Biorący Polecenie (w skrócie KBP) - osoba kupująca Licencję poprzez wejście na Stronę Sprzedażową za pośrednictwem linku otrzymanego od KP lub umieszczonego w stopce jego Wizytówki.
  3. Link Polecający (LP) - niepowtarzalny, przypisany każdemu Użytkownikowi Systemu link, znajdujący się w Panelu Administracyjnym na Koncie Poleceń.
  4. Konto Poleceń - miejsce w Panelu Administracyjnym, w zakładce „Polecenia”, w którym widoczne są informacje dotyczące PP.
 2. Program Poleceń umożliwia zdobywanie przez obecnych użytkowników Licencji punktów, którymi Użytkownik może opłacać Abonament za kolejne Okresy Rozliczeniowe.
 3. Każdy Klient, który zakupił Licencje, niezależnie od sposobu w jaki tego dokonał (korzystając z linku/kodu polecającego lub nie), może wziąć udział w PP i gromadzić punkty z poleceń.
 4. Jeżeli KBP skorzysta z Gwarancji Satysfakcji i zrezygnuje z korzystania z Licencji, naliczone wcześniej punkty na koncie KP są odejmowane.
 5. Punkty z poleceń sumują się i mogą być wykorzystywane do opłat Abonamentu za kolejne Okresy Rozliczeniowe.
 6. Ilość punktów potrzebna do opłaty Abonamentu za jeden Okres Rozlicze-niowy, wynosi 250 punktów (pkt.).
 7. Użytkownik może opłacać Abonament punktami ręcznie, wybierając w polu „Zapłać” rodzaj płatności: „Punkty z PP” lub automatycznie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego wybierając: „Auto PP”.

§ 5. Warunki i zakres Licencji

 
 1. Administrator udziela Klientowi na podstawie Umowy niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej czasowo tj. na okres obowiązywania Umowy, licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Systemu.
 2. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje:
  1. Zgodne z Ofertą prawo do korzystania z Systemu wyłącznie na własny użytek Klienta;
  2. Prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z Licencją dla wspomagania dozwolonego korzystania z Licencji przez Klienta;
 3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient nie może:
  1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać całości lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Systemu, w szczególności Filmów, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. Tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkol-wiek innych zmian w Systemie;
  3. Zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-krewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
  4. Dokonywać publicznych (tj. dla więcej niż 5 osób zebranych w jednym miejscu) prezentacji lub odtworzeń Filmów i graficznych elementów Systemu nie pochodzących od Użytkownika.

§ 6. Aktualizacje i Gwarancja

 
 1. Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych aktualizacjach Systemu.
  1. Darmowe Aktualizacje będą automatycznie udostępniane Użytkownikowi, bezpośrednio po wysłaniu na ich temat powiadomienia drogą poczty elektronicznej,
  2. Odpłatne Aktualizacje będą możliwe do kupienia za pomocą Strony Sprzedażowej na zasadach i według procedury stosowanej przy sprzedaży Licencji.
  3. Administrator nie odpowiada za skutki nie otrzymania lub nie odebrania przez Klienta wysłanej drogą elektroniczną wiadomości o aktualizacji Systemu.
 2. Administrator udziela Klientowi 21 dniowej Gwarancji Satysfakcji od dnia zawarcia Umowy oraz Gwarancji:
  1. Administrator udziela Rocznej Gwarancji na działanie Systemu w sposób zgodny w istotnym zakresie z Ofertą.
  2. W przypadku stwierdzenia w okresie Gwarancji, że System nie działa w sposób zgodny z Ofertą Administrator jest zobowiązany bezpłatnie usunąć wady:
   1. W terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku Błędu. Błąd jest to występowanie pojedynczych niezgodności, które mimo swojego występowania umożliwiają korzystanie z Licencji, lecz zakłócają lub uniemożliwiają działanie niektórych funkcji Systemu, albo sytuacja uniemożliwiająca pracę lub korzystanie z Licencji poprzez wy-stępowanie w ciągu 24h wielokrotnych Błędów lub ustanie funkcjono-wania istotnych funkcjonalności Systemu.
   2. W terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku usterki. Usterka to niepoprawne funkcjonowanie nie mające wpływu na korzystanie z Licencji, ale pozostające w niezgodności z Ofertą.
  3. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, ma miejsce gdy Administrator poweźmie informacje o niezgodności i nada informację zwrotną Klientowi o przyjęciu niezgodności.
  4. Jeżeli usunięcie Błędu, Usterki z powodu jego skomplikowania wymaga dużego nakładu pracy, termin ten może ulec przedłużeniu, przy czym Administrator dołoży należytych starań, by usunąć nieprawidłowości w możliwie krótkim czasie.
  5. Po usunięciu Błędu, Usterki, Administrator udostępni Klientowi poprawną wersję Systemu, wolną od zgłoszonej niezgodności.
  6. Gwarancja nie obejmuje i nie zobowiązuje Administratora do czynności związanych z analizą poprawności zapisów w jakichkolwiek bazach danych obsługiwanych przez System, ich zmianą czy konserwacją.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania Systemu w:
   1. W warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej jego niepoprawną instalacją lub wadami sprzętu;
   2. W przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Licencji niezgodnej z Ofertą,
   3. Błędnej interpretacji wyników czy korzystania z nieodpowiednich funkcji Systemu celem ich otrzymania,
  8. Uprawnienia z tytułu Gwarancji przysługują Klientowi jedynie w odniesieniu do aktualnej wersji Systemu , tj. takiej wersji, która ma zaimplementowane poprawki wynikające z wcześniejszych aktualizacji.
  9. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wyłącza się.

§ 7. Zwrot

 
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Zwrotu Klient może dokonać na piśmie lub poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej rezygnację z zakupu Licencji.
 3. W przypadku rezygnacji z zakupu Licencji, zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną przez Klienta kwotę Abonamentu za pierwszy Okres Rozliczeniowy w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 4. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji zakupu Licencji w ciągu 21 dni od daty zawarcia Umowy zgodnie z definicją GS §1 pkt. 14.

§ 8. Pobieranie Danych

 
 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na Stronie Sprzedażowej w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy.
 2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania Umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw i obowiązków Administratora, wynikających z rozwiązanej Umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidło-wych danych umożliwiających kontakt i udostępnienie Licencji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu Licencji. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Administratora Zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Licencji i dokonania rozliczeń).

§ 9. Opłaty

 
 1. Wszystkie, aktualne opłaty związane z zakupem i korzystaniem z Licencji podane są w Ofercie na Stronie Sprzedażowej
 2. Kwoty opłat są podawane w polskich złotych (PLN) i są to kwoty brutto.
 3. Podane opłaty związane z zakupem Licencji nie obejmują kosztów Płatnych Aktualizacji.

§ 10. Reklamacje

 
 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, którzy są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora biuro@perfekcyjnybiznes.pl.
 3. W tytule wiadomości powinno być wpisane słowo „REKLAMACJA” lub inne zbliżone znaczeniowo sformułowanie, zaś w treści wiadomości powinno znaleźć się zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji,
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  1. Przedmiotu Licencji,
  2. Aktualizacji,
  3. Wykonania Gwarancji,
  4. Innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy System.
 5. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia.
Czytałem i akceptuję regulamin
Musisz zaakceptować regulamin serwisu.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Piotr Mosio Dream Team na potrzeby        związane z realizacją składanych przeze mnie zamówień, a także w celach marketingowych Piotr Mosio Dream Team.
Musisz udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wpisz adres e-mail osoby, która poleciła Ci system


Użytkownik zostanie poinformowany.
Użytkownik o podanym adresie email nieistnieje.

Dane podstawowe


Chcę być powiadamiany o nowościach

Szczegóły zamówienia

[?]
Wypełnij formularz od początku. System automatycznie przypisze Ci nazwę (subdomenę) składającą się z Twojego imienia i nazwiska, np.: "imienazwisko.perfekcyjnybiznes.pl"
Potem będziesz mógł zmienić domenę główną na "perfekcyjny.biz" lub "znakomitewynagrodzenie.pl"


Abonament 30 dni - cena: 67 PLN


Dane do rachunku

Paragon Faktura VAT

Osoba prywatna Firma

Wyrażam zgodę na przesyłanie dowodu zakupu
        w tym faktur VAT w formie elektronicznej.
         Musisz wyrazić zgodę na przesyłanie dowodu zakupu w formie elektronicznej.